सुटे भाग यादी

HSC Machinery Co., LTD द्वारे ऑफर केलेले सर्व भाग HSC Machinery Co., LTD द्वारे किंवा त्यासाठी उत्पादित केले जातात.आणि मूळ उपकरणे निर्मात्याद्वारे किंवा त्यांच्यासाठी नाही.दर्शविलेले भाग क्रमांक जे मूळ उपकरण निर्मात्याचे आहेत, जर असतील तर ते केवळ संदर्भासाठी वापरले जातात.HSC Machinery Co., LTD कोणत्याही मूळ उपकरण निर्मात्याशी संलग्न नसलेला दर्जेदार बदली भागांचा स्वतंत्र पुरवठादार आहे.

 • केएचएस मशीनचे सुटे भाग
 • सिडल मशीन्स स्पेअर पार्ट
 • H23505010141 ५०१८६१७१ H20233021161 ५०३७७६९० ५०३७६१६४ ९४१३१९५७ ५०३७६२१२ H23504010804
  0820900002 ५०१८६३९७ H20233033773 ५०३७९१५८ ५०३८०५७७ 301021240050 ५०३८४०८१ 134806021053
  301024032140 ५०१८७५४३ H29205010122 ५०३८१७९३ ९४१७१७१४ ५०३६५१४० ५०३७४९६३ 134806021051
  301024032440 ९४०९९१६७ H29205010141 ५०३७७६८६ ९४१५१५३१ ५०३७२०१४ ५०३६३०५९ 134806021051
  X58803072 ९४०९९३५७ H29205010451 ५०३७४४७५ H29233010131 ९४१३१९५५ ५०३६९१८३ ९४१२९०५६
  58811919S006 ९४११२३१३ X58899797 ९४१५१५९१ 301024082150 ५०१८३१४६ ५०२०५६२३ ९४१५६५०६
  ११२९०२१६१४५१ ९४१२९६५१ X58899767 ९४१५१५९१ X58811410 95070048 C50372279 ९४१८९३०६
  1010044 ९४१३८४३० X58899763 0900018194 X58899781 ५०३८०६९८ ५०३७९१५१ ९४१८९३०५
  301024010520 ९४१५०५२७ X59999203 301022021750 58811101s12 301024012280 ५०३८०७४५ ५०१८७५४४
  301024011180 ९४१५०५५४ X58876091 0900991180 H20233081811 301024010340 ५०३७३६०५ 5707686S005
  301024011990 ९४१५०५५५ X58899731 1800674480 X58899442 ५०३७३४४१ ५०३८०६६२ 301024190050
  301024012740 ९४१५०८२४ x58876274 ९५३४०२५३ H29233010281 ५०३७५०५७ ५०२१३८७५ X57099811
  301024012820 ९४१५०८६९ X58899707 ९४१६२३५८ X44260054 50188210 ९४१४१६४७ 301024016090
  301024012850 ९४१५०८७२ X58899715 ५०३८५९३६ 44260056S002 301024013690 ५०३६००८३ 301104826030
  301024039850 ९४१५०८७३ X58899723 ५०३८०९७२ 44260056S001 ९४१३८४२५ ९४०९९०६० 44299558S003
  301024082330 ९४१५०८७८ ५०१९२०६५ ५०३७२२०९ ५०३७२६९२ ५०३७४९८३ ९४०९९०५० X58803192
  301024327805 ९४१५०८९६ ५०२३२८६९ ९४१६५६७६ १००१७२३ ९५१४०८९९ 301104207160 X58803153
  301024328405 ९४१५१५०५ ५०३६३०१५ ९४१५९६१७ ९४१३१८०३ ९४१५०९०६ 301021210250 301026012140
  301104220740 ९४१५२३७४ ५०३७०३१५ ५०३७८६०१ 95070045 ५०३६९६०० ५०१७९५३७ 2810501244014
  301104829600 ९४१५४९४१ ५०३७३४३९ २०५५७८३६ ५०१८९१९० ९४१५१९८७ ९४०९९३८० 2810501934014
  ४४२३५१२४८००१ ९४१५५२४९ ५०३७३४४० 301104826680 94151140 ९४१५१९८८ ५०३७९७२२ 2810501046024
  44235124S001 ९४१५५५१६ ५०३७३४६६ 301021210650 301021220070 ५०१९१२१६ ५०१८८४०७ x58811085
  44299802S002 ९४१६३२२५ ५०३७३६४२ ५०३८०७६० ९५३५०१९४ ५०३६४३६९ ५०३७८१५२ 94181000
  ५०१८०४२३ ९५१४०६३२ ५०३७७६८७ 301021210911 301021240370 ५०३८५८८७ ५०३७८२५८ ०१८१८५६
  ५०१८०९४६ ९५३४०१६६ ५०३७७६८८ ५०३७८१५३ ५०३७१९९१ ५०३७४९८८ ५०३७८३३० ९५२०१८६२
  ५०३७४८२० ५०३७४८०० ५०३७७६८९ ९५१३९७२१ ५०१७६१३० ५०३७४९८९ ५०३७३६८९ x58876199
  ५०३७६२१६ ५०२४९५२८ 301104201560 94150354 ५०३७२०६३ ५०३७७८१६ H23505010441 301022023960
  h20233021161 H20433011181 H29233010231 x58803159 x58803191 h29205010152 h29233010061 X58899769
  H23504010661 X58811410 H23515012241 35051945S007  
   
  44299550S001 H23504010123 H23515011241 301024039450
  H23504010804 X58899763 301024012150 H20233021161 44299550S002 H23504010031 H23515011251 H23515010601
  301132171520 301024039850 H23515011361 35051946S009 301024012250 301134250600 301132150740 H20533021044
  301134250510 H23515011261 H23515011351 301024012080 H23505010141 301133100780 H23515011291 301024039480
  H23504010881 301024012970 H23515011331 X05215880 44415047S001      
  H23505010431 H23515011271 301024010470 X44250135 44415047S002      
  H23505010441 H23515011302 H23515011321 X44250111 44415047S003      
  H23505010031 301024031100 301022020770 301104471670 44415047S004      
  H23505010393 H23514011225 H23515010731 X44250075 44415047S005      
  H23505010491 H23514011242 301021213030 X44250076L 44415047S006      
  H23505010511 301024010990 ३०१०२६०१२५६३ 301104801490 44415047S007      
  H23505010123 H23514010142 X58899781 X58881543 44415004S001      
  H23505010131 301022022650 H29233014371 H20233033773 44415004S002      
  301022024030 H23514010952 H23515010131 301024012040 44415004S003      
  301132321820 301022022670 H23541010341 H20233076195 44415004S004      
  301104823330 H23514010211 301133120220 301024013030 44415004S005      
  301024010990 ३०१०२१२१३४७० H23515012233 H20433028371 44415004S006      
  301024012250 301022024460 H20405010171 H20233013522 44415004S007      
  H23505010301 H23515011381 H20205017481 301026012140        
  301137273120 301024012850 301024039900 H20533012861        
  301133130030 H23515011371 301021210680 H20233035011        
  H23505010343 301133100960 301024012200 301022020980        
  H23505010321 301134230150 H20205012711 301024039850        
  H23515011221 H23515010221 H20405010112 301024039730        
  301026012140 H23514011156 301024012250 301024521250        
  301022020980 301024012690 H20205017541 301104206060        
  35051943S011 301022023960 H20631011171 301024039690        
  H20405010161 H20433010364 301104206420 X58881588        
  H20405012481 301024190050 301104222530          
  H20205017441 301022022280 301104220440          
  H20405010181 H20433014641 301104208030          
 • 01115529104 0107333270 01124229103 01131943601 01111316301 01072508201 01110329801 00000001758 01127177401 ०४३२३३८४६०१ 1072735102 १५१०५
  01117239101 00000103098 00000000111 01072320703 01111316201 01072508101 00000000336 Z00000000SEV272 01116663502 04300900602 1073326404 १०५२१
  01124172201 00000002248 00000022777 01071552802 १८८१ 00000020077 ०११२४५२६३०५ 99000879429 01136338801 1115266701 १८६७
  01140329801 ०११२७३९१००१ 01122104201 ०१०७१५५२८०१ 1074402602 00000053168 01074360403 S99000553339 ०१०६९९५२००१ १०७३१६९८०१ ११३०८९५६०१
  01125066405 ०११२५२३२९०१ 01150398201 01131943501 २७९६७ 00000116500 ०१०६९६४९३०२ 99000407027 ५३१६८ 1072804801 १३३१९
  00000027967 01131935602 00000163069 ०१०७३३३५३०३ 1071607902 ०११२४२४७४०१ 01074608901 99000725191 1060703400 १०७४३६२५०१ 100594
  99000402272 99000426369 00000159385 01131328001 1071609302 01124247501 01114973404 ११२५२३२९०१ १०६९६५५७०१ 1074364402 १०९०९७
  99000402272 00000117735 00000159384 011313229101 १५११३ ०११२४०४१५०१ 01072746004 99000402272 १०७३४३२६०२ १३२१४ ११३३३५४५०१
  99000407027 01125480401 SP24065SP23601 01137757104 १०६७१३९८०१ ०११२४०४०१०१ ०१०७२७४६००३ ०११३६५६२४०१ 9900076488 1073046602 ११२४१७२२०१
  99000446167 00000101736 00000119116 01128630201 १६०० 0112548040 01069471603BG 00000001153 99000413939 1073046801 ११५७४७
  01995257101 99000537125 01074124008 01069822203 01072508302 01123973803 00000163068 01131943401 99000076502 1073046702 ११५७४५
  00000106048 99000058000 01002384301 ०१०६९८२७१०३ 1072508403 01136867101 00000114673 01073235503 १११२२६२४०१ 1072804801 1124170905
  99000463761 1125203202 01124352301 01034970500 ११४६५७ 01126666603 01146840402 01074290504 2248 १५९५ १३३८७
  1319 ११३९९९९४०२ 1137409202 1071552202 1072500602 २५१ ११३९९९९३०२ 1128630201 १०७४५९३८०१ १४६८६ 1124209202
  १५६१ १५१०९ ११४०७ 01091526200 01008653301 १११५३४८६०१ 1072594602 १०१३५८ १०८०६१ 1073235503 1072804901 १५११७
  1071742803 ११२८८३५३०३ १३१६८ १०७३६४४७०१ १११५३४८७०१ १०७२५९४७०१ 35746 ११३१४४४६०१ 1072320703 1071438202 ३४९
  10712742702 ११३५५४८१०१ ११२६९३३३०१ 1074257202 99000772588 01073668402 01073668403 35741 99000038122 1073335303 01116429203 01124526305 ११२४२३३५०३
  १०६९६५१३०२ ११२८८९६५०१ १३८२३५ 1074257203 1072514203 ८४८४७ 1134730201 ११३१४३१५०१ १०७१५५२८०१ 1116429304 1130488902
  1072733901 1100020041 ११२४२२९१०३ 13992 १११५३४८७०१ 83757 ११२४४८५३०१ ११३१४२८२०१ 1062198800 २५१ १२६९९
  1072782202 ११३४२७२००१ 1125037601 ३३६ १०६६५४८९०६ 1072594202 01125369204 01124201004 ११२८९८३८०५ 1071552702 01073219501 99000418903 ११३१३२६००१
  १७६४ १५११५ ५३०७० 354 1071840901 1072735202 1131969301 1074360302 ९२८ 1002384301 ११३१३२३३०१
  १०७१८२३४०३ ११२५४६२५०३ 1005218001 ३६५ १०६९८३८५०१ १०७१८६६१०३ ११३१३०९३०२ 99000038122 1071554202 1008675000 १९५
  1071865202 ११३२७८१००१ ११२५८१४५०१ 1073332502 01065032905 01112108301 01071437908 01071437907 ११२४८७२८०२ ११२९९९१२०१ 1073307402 1008751900 १३०२१७
  ११२५८१४६०१ 1073332701 १०६९१८२६०१ ६०३ ११३१३०९४०२ २३६४८ १०६९२१५८०३ 1008700400 1091518000 १०७१५५३५०८ 1098089300
  ८२९८२ १०७३३३२६०१ १०६९८४६००१ 1071437302 ११२४२४७५०१ ११२२१०४२०१ १०७३३३५१०१ 1008700500 ११२९१२५५०३ १०७१५५३४०३ 1098001600
  1130770701 1074290504 1071148401 १०६९६३६२०२ ११२४२४७४०१ 1073335005 १०७१९०८५०१ 1008700600 1131128003 1114702303 १०६९६३७१०१
  86507 1074290601   १२१७८ ११२४८५४८०२ 1073307402 १०६४४३९९०१ 1008829600 ११३४७२३६०१ ११२२४८४८०४ १०७२३३६७०१
  १०७३३३५१०१ 1708 १७५८ १११४३९९८०१ ११२४८१७३०१ 1073311702 १७२२ 1008829700 ११३०३४७१०१ ११२२४७८२०४ १०६९६३६८०१
  1060703400 १७२३ १०२०६८ 01116429903 ११२५२३२९०१ १०७१५५२८०१ १०४२९४ १००८७२३१०० १२५२७ 20154 १७७१६
  १५११७ 1050 20762 01116429803 01116429804 11041 ११३१९४३४०१ 106048 1008723200 ११३६३३८८०१ 20077 १७९८६
  111 1328 20617 01124459002 01116429701 1032304602 1074257202 १०४२९२ 23711   1124310502 १०९१६९५१०१
  1060256900 1074124003 87007 १११७२३१५०१ ११३१३६९८०१ १०७३६४४७०१ 01069653805 01069653808 १०१४८७ ११३१४२९००२ १०७४५९३८०१ १०९१५१९५००
  1060902100 १०७४१६२७०१ १२५३३ १११४८७६३०१ १०८८५४ 1074290504 ५३०६३ 01008658100 01008658200   1071552202 01073778008 01111190010 01073778005
  1062198300 1072783702 12003 1074101801 1130369801 1073332502 00000137106 00000148426 २७२७० 119116 13009 १०७२५१३१०३
  1124410101 1073326002 1124042903 १०३३४९९३०१ 1131935602 १०७३३३२६०१ ६०४ 1008724001 १४३६३ 1073432604 1072513003
  1124410002 1073326403 1002384301 1115006701 ११३१३२९१०१ 1073332701 १०६९६५८००२   ११२८६३१००१ 2248 1073318001
  1071552702 1071853602 १०२६९५५००१ १७५८ ११३१३२८००१ 13992 99000011643 १२६९१५ 1124294903 १३४०८ 1072513402
  1071554202 १६११२२१६५२ ११२६९५५७०१ 87007 1132304804 116500 १०६९६५७५०१ १०३८४५ ११२८६५७३०१ 14109 1073769208
  १०६९२१५७०४ १६११२२१६५६ ११२६९५७९०१ 20762 1130259202 354 ५१८४४ 9900052799 ३१० ११७७३५ 01071528703 01071528702
  ११३१९४३६०१ 1119150401 ११२६९५८३०१ 20617 1132220903 1127190901 99000011655 9900076488 ११२४४६८००२ ११३०६६१५०२ 1071528903
  ११३१९४३५०१ 1116809702 1124042602 85508 1132298904 1127190501 99000011755 99000399328 ११३७६६२८०१ ११३१३२४००१ 1115117401
  १०७३६४४७०१ ३१० 99000080288 01071853602 01071853204 01071853602 1132304204 ११५८५ ११२६८५९९१२ ९३६८३ 106048 १८८० 1115117002
  ११२३४२९७०१ १०६९६५३९०१ १३१९०६ ५२९१७ १३३६७ १०६९७४३००२ 20846 ९३२९८ १०४२९५ १११७२३१५०१ १०७२८४३१०१
  1132030701 १०६९६५८१०१ ११३१८६१६०१ ५१४८० 13111 १४७५० १०७३६७९१०२ ९३२९७ 1074749703 १०७१६१३८०१ 010274603 00000135501
  ११२६४३०२०१ १०४२९५ 1131860801 ५३०६५ ११३१८२८९०१ ८२२५९ 1005347402 1111402702 00000020111 01122104201 01073782203 01073782202 99000051536
  ५३०७० १०३८३४   00000103298 00000103098 13009 १०६९२१५६०२ 1008640000 01071859004 01073770002 20820 ११३३२३९९०१ 01073773805 01073773804
  ११२५८४३४०४ 1072797001 १२६९१५ १०६८६१२५०१ 1125203101 १०६९२१५५०१ 1008703401 ९२०५० 01071553205 01071553206 ११३३२३९८०१ 1102
  1071553608 १०७२३३६७०१ १०७१४२५१०२ 01113689102-1 113449110 १०६९२१५३०३ 1008707801 93420 १०६९६४९३०२ १०७३७८२५०२ १३३४४
  ११२४६८१४०१ ०१०७१४२५१०२-१ ११२९१२२९०१ १०६९२१५४०२ 1073854802 १५१२० १४०९० २६६८२६३०१ १०६९६५५६०३ ११२४४५९००४ १०७१६१३६०१
  २३७०७ ३०५३० 1124070801 ११०१७ ८३९८४ 1071527301 १०१७६८ ३३६ १०६९६५५६०२ १११४८७६३०१ 01127859501 01118702801 01127837701 00000001811
  २३७०९ 1002131802 ११२४२२६५०१ १७२२ ५२२५० १०७१५२७२०१ ९२७१७ ११२७८३८४०१ 1124451103 1124151803 40
  20841 20841 11607 1708 १०६९४७१६०३ ११२६७३७१०२ १०६९८३९४०१ ११२४०५ 1124464204 ५३०७० 1098009300
  २३७१२ २३७०७ ११२९१४९८०१ १७२३ १०६९८४१८०२ 13047 १०६९८३९५०१ १३१३९ 1116429804 १३३३७ ११२४४५१००५
  23711 23708 1129102103 1050 १११४३७२३०४ ९२०६० १०६९६५५५०१ १७६६ 1114603102 1074360701 १०६९८४२००१
  १०१४८७ २३७०९ १०६८२५ 1328 9900003564 ३०४९३ १०६९६४९४०३ १७५६ 1071440902 १३३६७ १०३९१८
  ११२८१८४००१ २३७१२ 1134491101 1126805204 99000402553 990000402557 00000030372 00000102589 १०६९६४९५०४ 1071440805 1074360401 १९५ 00000001153 01136562401
  ११२३९९७२०२ ९३२२४ 99000011688 १०३१२३ 99000038122 01115529102 १०७१९६२१०१ १०६९६४९६०१ 1071440804 1074360201 ३६५ 1115006701
  १०६६४८ ९३३२१ 1074608901 1072501201 1074360302 01072501103 01072501104 ३२१० 01063620600 01073673301 1074360101 1116022601 ११२६७३६३०३
  १०१३८३ ९३७५१ 1074671001 १५११७ 1074360301 1072505402 १८८० ११३३८७३८०२ 99000076488 1124041902 1130647701
  1124107502 ९३७७५ 1074772803 107409701 १०७४६६१५०१ ११२५५२९५०१ ११८४१४ 83757 ११२४६९१७०१ ११२५५२९२०१ ११२६७३६५०२
  ९२०६० ९२५०४ १०७४६१२८०१ १११६२९५३०१ 13031 १०८८४८ १०८८४४ १०९८७० 1124031702 93420 ११२३९४५४०२
  ११२४१६८१०१ ९३१६७ १०७१५२८९२३ १०७४६७१५०२ १२०३१ १०८८४९ ९४१०८ 01123783802 01124031802 ९२०५० १८६९ १०३०९८
  93420 ९४१०५ 1074200601 १०७१६१३५०५ 1060 १०६९६५५९०१ ४३९ 1062523000 1060902100 1072474602 १०६९८२४४०१
  ११२४७८९००१ ९४१०६ १११५३५२४०१ १००५२९९१०० 1138 १०६९८२२२०३ 352 ३४९ १५१०५ 1065289200 1098008301
  ११२४१४९५०२ ९४१०७ २२७७७ १२१३ १०६९८२७१०३ १०९१६७३१०१ १०७१६०७२१० १०४६ 1074312903 99001403559 1074360003
  १०७१८५८४०१ ९४१०८ 11155249104 ९२८७४ १०७१८५८३०१ 1071606202 ११२३९९५६०१ 1111402502 १११७१६६४०१ 1074743703 १०७१८५८१०१
  1117166301 1062198300 1111402902 १५१९४ 111 1069841102 1604 १०६९२१५७०४ ५६४ 1071609203 01073747303 01069122002
  ५६३ 20846